ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2014

9 Ακόλουθοι Πρεσβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία εννέα (9) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα, που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου  2014.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

α) να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1979 έως και 1993. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου.

β) να κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο με πιστοποιητικό του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή πράξη του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

γ) να έχουν Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

δ) να έχουν Άριστη Γνώση Γαλλικής Γλώσσας

 

Πέρα από τις εξετάσεις στα κύρια αντικείμενα:

·         Ελληνική Γλώσσα  

·         Γαλλική Γλώσσα   

·         Αγγλική Γλώσσα

·         Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία  

·         Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Και τα δευτερεύοντα:

·         Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων

·         Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

·         Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού

·         Παγκόσμια Γεωγραφία

·         Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

·         Ναυτικό Δίκαιο

Απαιτείται απόδειξη χρήσης επεξεργασίας κειμένου σε υπολογιστή στα Ελληνικά και τα ΑγγλικάΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECDL - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, με τουλάχιστον 2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ την εβδομάδα. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση
Κάνιγγος 12, Πλ Κάνιγγος
2103823982

Joomla templates by a4joomla