ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

 

Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014

 

«Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως ισχύουν.

4. Το Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 75), όπως ισχύει.

5. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234).

6. Το Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παρ. 20, 21 και 22 του ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012 (Α΄54).

8. Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102).

9. Τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄92).

10. Τις διατάξεις του Ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.» (Α΄237)

11. Το Π.Δ. 50/2001  «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α΄ 98).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ  58/2012 «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 108), όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Π.Δ 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ  85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ  94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ  98/2012 (Α΄160) και του Π.Δ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,  Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄170).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Προκήρυξη διαγωνισμού

 

1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:

α.  Ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή, ανά κατηγορία.

β. Ο αριθμός προς κατάταξη υποψηφίων που υπάγονται σε ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3079/2002, όπως ισχύει και τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.

3. Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 2

Κατηγορίες  Υποψηφίων και Κατανομή θέσεων

 

1. Το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων, καλύπτονται από τις κάτωθι κατηγορίες και με τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Κατηγορία Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.: ποσοστό είκοσι (20) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της παρούσης.

β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): ποσοστό εβδομήντα (70) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της παρούσης.

γ. Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000: ποσοστό δέκα (10) τοις εκατό, από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο επόμενο άρθρο καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της παρούσης.

2. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των προς κατανομή θέσεων, εφόσον παρουσιαστούν κλασματικά υπόλοιπα, τότε αυτά αθροίζονται στο σύνολό τους και το άθροισμά τους προστίθεται στις θέσεις Κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) .

3. Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως:

α. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000»συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: 

«Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.».

β. Κενές θέσεις κατηγορίας «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) » συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000».

γ. Κενές θέσεις κατηγορίας «Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.» συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας  και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», «Ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000».

 

4. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο Κατηγορία.

 

 

Άρθρο 3

Γενικά προσόντα υποψηφίων

 

1. Οι υποψήφιοι, πέραν των προσόντων του προηγούμενου άρθρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3079/2002,όπως ισχύει,  πρέπει:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Nα μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ειδικά οι συμμετέχοντες ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύµφωνα µε τη νοµοθεσία [αρθ.59-65 του Ν. 3421/2005 (Α' 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).

Από το ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου, εξαιρούνται οι υποψήφιοι της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου της παρούσης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τη διαδικασία επιλογής, οι απολυτήριοι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των υποψηφίων, πρέπει να είναι τριετούς φοίτησης για τα ημερήσια λύκεια, ή τετραετούς φοίτησης για τα εσπερινά λύκεια, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 1566/85.

ε. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

στ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

ζ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

Από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα ελάχιστα όρια αναστήματος, εξαιρούνται οι υποψήφιοι της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου της παρούσης.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:

(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.

(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

(3) για στρατιωτικά εγκλήματα.

(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν  έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική  δικαστική συμπαράσταση  (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

 

2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη Σχολή Λιμενοφυλάκων, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ.  που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα.

 

3. Η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο κατάταξής τους στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.

Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. τίτλος σπουδών, τίτλος ξένης γλώσσας) μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

                                                                             Άρθρο 4

                                                            Ειδικά Προσόντα υποψηφίων

 

 Οι υποψήφιοι των Κατηγοριών (α) έως και (γ) της παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσης πρέπει, πέραν όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, να έχουν απαραιτήτως και επιπροσθέτως τα κάτωθι κατά περίπτωση Ειδικά Προσόντα:

 

Κατηγορία Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν. : κάτοχοι Πτυχίου  Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού-Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, σε μία από τις ειδικότητες Πλοιάρχων ή Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα.

 

Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): κάτοχοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων κεκτημένων στις Ένοπλες Δυνάμεις, αποδεικνυόμενης με πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και αποδεικτικό των  ειδικοτήτων αυτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις (εφόσον απονέμεται) από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ε.Δ. μέχρι την απόλυσή τους με την ειδικότητα αυτή.

 

Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, ως ακολούθως :

i. Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. εισάγονται χωρίς εξετάσεις μετά από αίτησή τους εφόσον έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. , εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

Οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν αντίγραφο πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που διενεργήθηκε ή πρόκειται να διενεργηθεί μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος και περατώνεται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, για την διαπίστωση των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3569/2007 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3752/2009, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

ii. Ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα», εισάγονται χωρίς εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση επί όλων των όρων – προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο διαγωνισμό τους οποίους και αποδέχονται καθώς και ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποβληθείσα κατά το έτος 2009 αίτησή τους.

Εάν ο αριθμός των υποψηφίων (i) και (ii) περιπτώσεων της εν λόγω κατηγορίας είναι μεγαλύτερος του ποσοστού της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2  της παρούσης, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας, ο βαθμός του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

1. Όσοι έχουν τα προσόντα των άρθρων 3 και 4 της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει να υποβάλουν -όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ’ αυτή- τα εξής δικαιολογητικά :

α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφη Αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, τότε θα πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.

 

β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

 

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).

 

δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.

 

ε. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις κατηγορίες των Ευεργετικών Διατάξεων του οικείου διαγωνισμού κατάταξης, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος, υποβάλουν απαραιτήτως και τα κατά περίπτωση συμπληρωματικά δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

 

στ. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) έως (γ) της παρ.1 του Άρθρου 2 της παρούσης, υποβάλουν απαραιτήτως και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα αποδεικτικά των ειδικών προσόντων του Άρθρου 4.

 

ζ. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας  Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες), υποβάλουν επιπρόσθετα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, ότι έχουν λάβει γνώση ότι θα φοιτήσουν σε Ειδικά Σχολεία και θα υπηρετήσουν σε Υπηρεσίες της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον επί δεκαετία, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν.

 

η. Τίτλο σπουδών (απολυτηρίου τίτλου ή αποδεικτικού απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ως παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτωνκαι για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Ο.Ε.Ε.Κ ή του Ε.ΟΠ.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).

Αν ο τίτλος απόλυσης προέρχεται από ξενόγλωσσο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι θεωρημένος, από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την γνησιότητά του και ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας του σχολείου αυτού. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ισοτιμία του τίτλου απόλυσης με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

 

θ. Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

 

ι. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

 

ια. Όσοι υπηρέτησαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Αρχιλοχίες, Επιλοχίες, Λοχίες, Δεκανείς ή στους αντίστοιχους σε αυτούς βαθμούς των λοιπών Ενόπλων Δυνάμεων, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

 

ιβ.  Όσοι διαθέτουν την προβλεπόμενη Θαλάσσια υπηρεσία  της περ. (γ) της παρ.2 του Άρθρου 7 της παρούσης, θα πρέπει να προσκομίσουν :

Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ με Ελληνική ή ξένη σημαία, Πιστοποιητικό ή/και Βεβαίωση Θαλάσσιας Υπηρεσίας που έχουν εκδοθεί από το ΥΝΑ / Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας /Τμήμα Δ΄ (ΔΝΕΡ-Δ΄) ή από Ελληνική Λιμενική Αρχή, στα οποία να φαίνονται οι ημερομηνίες Ναυτολόγησης και απόλυσης, καθώς και ο συνολικός χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας του υποψηφίου.

 

                       Αν έχουν ναυτολογηθεί σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτης χώρας μη συμβεβλη-

                       μένα με το ΝΑΤ, Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή.

 

2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/Α΄ 26.3.2014) :

Της αλλοδαπής

 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπήςυποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο εγγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26−12−1913/1−2−1914.

Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α ́), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

 

 

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής,

δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής,

δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ ιδιωτικών φορέων, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

 

Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και ως εκ τούτου εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986. Στις περιπτώσεις υποβολής παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται, θα ανακαλείται και η οικεία πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, κατά το μέρος που αφορά στον εν λόγω υποψήφιο.

 

3. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού.

 

Άρθρο 6

        Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

Μοριοδότηση Συμμετεχόντων Υποψηφίων

 

1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή/ές Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, που ορίζεται/ονται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) και έχει/ουν ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 

2.  Έργο της/ων Επιτροπής/ών  Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, της Σχολής Λιμενοφυλάκων, είναι:

α. η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

β.  η παραλαβή και ο έλεγχος όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη αλληλογραφία από τους υποψηφίους. 

γ. η μοριοδότηση των υποψηφίων των οποίων διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις τους και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης.

δ. η σύνταξη, μετά το πέρας των ανωτέρω  εργασιών, ενιαίου Πρακτικού στο οποίο θα επισυνάπτονται:

(1) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Απορριφθέντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης στον οποίο θα αναγράφεται επιπροσθέτως η κατηγορία τους, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και

(2) ενιαίος Αλφαβητικός Πίνακας Συμμετεχόντων με τα στοιχεία των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι  πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, στον οποίο θα αναγράφονται επιπροσθέτως η κατηγορία τους, ο αριθμός μορίων εκάστου υποψηφίου αναλυτικά, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης (ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο βαθμός απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκάστου υποψηφίου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο, καθώς και τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη.

Σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα και τα μόρια των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι  πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς και με τα ονόματα των απορριφθέντων υποψηφίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Η διαδικασία, ο τρόπος παραλαβής και κατανομής των αιτήσεων συμμετοχής ανά Επιτροπή/ές καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην/ις εν λόγω Επιτροπή/ ές θα καθορίζεται στην Απόφαση ορισμού.

 

3. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συγκροτείται Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία έχει ως έργο την μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων και την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των εισαχθέντων στοιχείων γίνεται από τις αρμόδιες ανά διαδικασία Επιτροπές.

 

Δικαιολογητικά και αιτήσεις που θα αποσταλούν από τους υποψήφιους εκπρόθεσμα (ήτοι θα φέρουν ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη της ορισθείσας στην Προκήρυξη ημερομηνίας λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ή θα προσκομισθούν εκπρόθεσμα,  δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μηυποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εμπρόθεσμα αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού.

 

4. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών, παραποιημένων ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές συνέπειες στον υποψήφιο.

 

Άρθρο 7

Διαδικασία Μοριοδότησης Συμμετεχόντων υποψηφίων

 

1. Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων εξαιρουμένων των συμμετεχόντων υποψηφίων της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΘΜΟ του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τριακόσια πενήντα (350) και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της µονάδας.

 

   2. α. Στα ανωτέρω μόρια προστίθενται για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας αριθμός μορίων ως ακολούθως:

 Τετρακόσια (400) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).

Τριακόσια (300) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).

Διακόσια πενήντα (250) μόρια για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την   καλή γνώση (Β2).

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη  μόνο ο ανώτερος τίτλος.

        β. Σε όσους έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί - Ανθ/στές ή Αρχιλοχίες – Επιλοχίες - Λοχίες ή ως Δεκανείς και στους αντίστοιχους αυτών βαθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής:

Έφεδροι Αξιωματικοί - Ανθ/στές: 400 μόρια

Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες: 350 μόρια

Δεκανείς: 150 μόρια.

 

γ.   Σε όσους διαθέτουν θαλάσσια υπηρεσία σε εν ενεργεία πλοία αποκλειστικά του Εμπορικού Ναυτικού, 1.500 οχ (500 κοχ) και άνω, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής : 2 μόρια για κάθε ημέρα ναυτολόγησης.

Η εν λόγω θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και μέχρι 300 ημερολογιακών ημερών. Θαλάσσια υπηρεσία μικρότερη των 60 ημερών και μεγαλύτερη των 300 ημερών, δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

3. Η/Οι Επιτροπή/ές Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης συντάσσει/ουν ενιαίο Πρακτικό με συνημμένους ενιαίους Πίνακες Συμμετεχόντων ανά Κατηγορία, κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης  που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων εκάστου υποψηφίου (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄ στην οποία θα αναγράφεται μόνο ο βαθμός απολυτήριου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκάστου υποψηφίου) , βάσει του ήδη καταρτισθέντος ενιαίου αλφαβητικού Πίνακα με τους υποψηφίους των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις-απαιτήσεις της προκήρυξης. Οι εν λόγω Πίνακες αναγράφουν αναλυτικά τα μόρια κάθε υποψηφίου, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις, υπογράφονται δε από το/τους Γραμματέα/είς, τον/τους Πρόεδρο/ους και τα μέλη της/των Επιτροπής/ών και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

 

Άρθρο 8

Διαδικασίες Υψομέτρησης, Ιατρικές Εξετάσεις- παραπομπή στην Α.Ν.Υ.Ε., Αθλητικές Δοκιμασίες

και Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες.

 

1. Από την/τις Επιτροπή/ές Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης, καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις βάσει του αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, κάθε μιας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3079/2002 όπως ισχύει, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις –παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

 

2. Ο συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων, ο οποίος υπογράφεται από το/τους Γραμματέα/είς, τον/τους Πρόεδρο/ους και τα μέλη της/των Επιτροπής/ών,  αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

3.Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών της παραγράφου 1, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

4. Η υψομέτρηση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., εκ των οποίων ο ένας (01) θα είναι Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρός),  η οποία ορίζεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με τους υποψηφίους που παρουσιάσθηκαν και διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών, Πίνακα με τους υποψηφίους της Κατηγορίας γ΄ με το μετρηθέν ύψος αυτών, καθώς και Πίνακα με τους υποψήφιους οι οποίοι δεν παρουσιάσθηκαν για υψομέτρηση ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο ή δεν διαθέτουν τα ορισθέντα ανά φύλο ελάχιστα όρια ύψους με το μετρηθέν ύψος αυτών.

 Όσοι δεν έχουν το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος ή δεν παρουσιασθούν για υψομέτρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία για οποιονδήποτε λόγο, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας υψομέτρησης.

Σε περίπτωση όπου κατά τη διαδικασία της υψομέτρησης υποψήφιος επί τόπου και ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Υψομέτρησης προβάλει αντίρρηση επί του αποτελέσματος, διενεργείται επανέλεγχος και η Επιτροπή βεβαιώνει εγγράφως ότι προέβη σε τρεις (03) επανειλημμένες μετρήσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας υψομέτρησης και  όχι πέραν της μίας επιπλέον ημέρας από την ολοκλήρωσή της, κατά τις εργάσιμες ώρες. Η σχετική βεβαίωση συνυπογράφεται και από τον υποψήφιο στον οποίο αφορά.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Υψομέτρησης.

 

5. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.

Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν την ημέρα της παρουσίασής τους για ιατρικές εξετάσεις καθώς και ενώπιον της Α.Ν.Υ.Ε, όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα καθορίζονται στην προκήρυξη, η μη προσκόμιση των οποίων αποτελεί αιτία αποκλεισμού.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ,  ή δεν θα παρουσιασθούν για ιατρικές εξετάσεις, ή στην ΑΝΥΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο στις διαδικασίες αυτές, αποκλείονται του διαγωνισμού. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας ιατρικών εξετάσεων.

 

6. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17) για την κρίση της Σωματικής Ικανότητας υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Οι αποφάσεις της ΑΝΥΕ είναι μη αναθεωρήσιμες (Ν.Δ. 1327/1973).

 

7. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων κρίνονται κατάλληλοι από την ΑΝΥΕ και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία αθλητικών δοκιμασιών, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

8. Όσοι κληθούν να καταταγούν στη Σχολή Λιμενοφυλάκων πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωσή τους, στην οποία θα δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές εξετάσεις (π.χ. Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λ.π.), καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων  θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση διαπίστωσης θετικού δείγματος ή αποτελέσματος θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες.

 

9. Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

 

10. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις κάτωθι αθλητικές δοκιμασίες:

α. Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)», θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια).

 Όσοι δεν παρουσιασθούν ή κολυμπήσουν τις αντίστοιχες  αποστάσεις σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή μετά το πέρας της δοκιμασίας της κολύμβησης συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στην κολύμβηση καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους οι οποίοι απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.

Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

β. Οι υποψήφιοι που επέτυχαν στην κολύμβηση υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:

(1)  Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).

(2) Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).

(3) Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

(4) Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).

(5) Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

 

Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην Κατηγορία «Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες)» αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

(1) Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον

(2) Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον

(3) Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον

(4) Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά

(5) Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δευτερόλεπτα

 

Όσοι δεν παρουσιασθούν ή δεν συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλα τα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή μετά το πέρας των αγωνισμάτων συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με αυτούς που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και Πίνακα με τους υποψηφίους που απέτυχαν αναγράφοντας την πλήρη αιτιολογία.

Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων επιτύχουν στα αγωνίσματα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Από τη διαδικασία όλων των Αθλητικών Δοκιμασιών εξαιρούνται οι ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000, της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης.

 

11. Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται. Ειδικά σε περίπτωση που αποδεδειγμένα συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή που διαπιστωθεί πρόβλημα υγείας υποψηφίου από επιτόπια εξέτασή του από τον παρόντα ιατρό, πριν από την διεξαγωγή κάποιου αγωνίσματος, υπάρχει η δυνατότητα να αγωνισθεί σε αυτό σε νέα ημερομηνία, εντός όμως του χρονοδιαγράμματος είτε της δοκιμασίας κολύμβησης είτε των ανωτέρω αγωνισμάτων αντίστοιχα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανέστατα στοιχεία σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή ευρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (κύησης, κ.λ.π.), που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα, αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό αποκλείεται του διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.

 

12. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που επέτυχαν στα αγωνίσματα καθώς και οι εξαιρούμενοι από αυτά συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατάλληλες Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών που ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο επισυνάπτει Πίνακα με το αποτέλεσμα ανά υποψήφιο. Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ή δεν παρουσιάσθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα  ή δεν συμμετείχε για οποιονδήποτε λόγο σε αυτές, αποκλείεται από το διαγωνισμό.  Ιδιαίτερη εξέταση υποψηφίου αποκλείεται, πλην της περιπτώσεως ύπαρξης αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας και μόνο εντός του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής της διαδικασίας Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών. Ανακοίνωση με τα ονόματα όσων παρουσιασθούν και επιτύχουν στην εν λόγω διαδικασία, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

 

13. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των υποψηφίων δεν ανέρχεται στο διπλάσιο τουλάχιστον των προκηρυσσομένων θέσεων, δύναται να κληθεί εκ νέου από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία/ειδικότητα, συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων.

 

Άρθρο 9

Γραπτές Εξετάσεις

 

  1. 1.   Οι υποψήφιοι  που επέτυχαν στις Ψυχοτεχνικές  δοκιμασίες, εξαιρουμένων των υποψηφίων της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις, στα ακόλουθα μαθήματα:

α. Έκθεση Ιδεών

β. Ιστορία

 

2. Για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων- Κατάταξης αποτελούμενη από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην ίδια Απόφαση ορίζονται ανά εξεταζόμενο μάθημα τουλάχιστον δύο (02) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως εξεταστές και τουλάχιστον ένας (01) Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως αναβαθμολογητής.

 

3. Η εξεταστέα κατά μάθημα ύλη καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Έκθεση Ιδεών:

Ανάπτυξη ορισμένου θέματος για τη διαπίστωση της γενικής μόρφωσης του υποψηφίου και της ικανότητάς του προς διατύπωση.

 

β. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου):

(1) Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19Ο  ΑΙΩΝΑ (1815-1871):Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815).  Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881). Η Βιομηχανική Επανάσταση.

(2) ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο  ΣΤΟΝ 20Ο  ΑΙΩΝΑ (1871-1914):Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913).

(3) Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

(4) Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: Η δεκαετία 1920-1930. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930). Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940.

(5) Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

4. Οι υποψήφιοι  καλούνται για εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων που θα περιλαμβάνει τις ημέρες, τις ώρες και τον τόπο εξέτασης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και με ανάρτηση στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι δυνατή η εξέταση σε περισσότερα του ενός μαθήματα σε μία ημέρα.

 

5. Η βαθμολογία κάθε μαθήματος ορίζεται από  μηδέν (0) έως εκατό (100). Υποψήφιος που δεν θα συγκεντρώσει συνολικό βαθμό τουλάχιστον εκατό (100), ως άθροισμα των βαθμολογιών όλων των μαθημάτων, θεωρείται αποτυχών και αποκλείεται του διαγωνισμού.

Ομοίως, αποτυχών θεωρείται και αποκλείεται από το διαγωνισμό και ο υποψήφιος που δεν θα υποβληθεί σε γραπτές εξετάσεις σε όλα τα εξεταζόμενα κατά περίπτωση μαθήματα, είτε λόγω απουσίας του σε κάποιο εξ αυτών, είτε λόγω αποκλεισμού του για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσης, είτε λόγω μη συμμετοχής ή συμμόρφωσής του σε οποιοδήποτε στάδιο της εν λόγω διαδικασίας με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

6. Κάθε μάθημα βαθμολογείται ανά θέμα και αθροιστικά. Σε περίπτωση που θέμα αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα καθώς και υποερωτήματα, τίθεται επιμέρους βαθμολογία και εν συνεχεία αθροιστική.

 

7. Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο εξεταστές κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο βαθμός του πρώτου εξεταστή καλύπτεται από τον ίδιο, πριν το γραπτό παραδοθεί στο δεύτερο εξεταστή. Σε ανάλογη ενέργεια προβαίνει και ο δεύτερος πριν παραδώσει τα γραπτά στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων - Κατάταξης. Αν μετά την αποσφράγιση υπάρχει διαφορά μεταξύ των αθροιστικών βαθμολογιών των δύο εξεταστών μεγαλύτερη των είκοσι (20) μονάδων, τότε με μέριμνα του Προέδρου καλύπτονται οι βαθμοί των εξεταστών και το γραπτό παραδίδεται στον αναβαθμολογητή για εξέταση. Ο μέσος όρος των αθροιστικών βαθμολογιών των δύο εξεταστών εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού και σημειώνεται στο γραπτό ολογράφως και αριθμητικώς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο βαθμός του αναβαθμολογητή είναι ο τελικός.

 

8. Μετά τον καθορισμό του μέσου όρου αθροιστικών βαθμολογιών ή του βαθμού αναβαθμολόγησης κατά δοκίμιο, γίνεται ενώπιον του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης, η αφαίρεση του αδιαφανούς χάρτη, του επικαλύμματος του ονοματεπώνυμου του υποψήφιου.

 

9. Από τα γραπτά η βαθμολογία μεταφέρεται σε κοινό κατά μάθημα πίνακα από το Γραμματέα της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης. Στον πίνακα σημειώνεται η αθροιστική βαθμολογία κάθε εξεταστή, καθώς και ο εξαγόμενος μέσος όρος βαθμολογίας ή ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Ο παραπάνω πίνακας χρονολογείται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης, το Γραμματέα και τους κατά περίπτωση εξεταστές.

 

10. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει αλφαβητικό Πίνακα Αποτελεσμάτων στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων. Στον πίνακα αυτό που υπογράφεται από την Επιτροπή και το Γραμματέα της, γράφονται έναντι του ονόματος εκάστου υποψηφίου η κατηγορία του (περιπτώσεις α΄ έως και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης), η τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετικές διατάξεις,  οι τελικοί βαθμοί κατά μάθημα, το άθροισμά τους, ο εξαγόμενος μέσος όρος, καθώς και το γινόμενό του επί εκατό (100) το οποίο αποτελεί και το αποτέλεσμα της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που δε λαμβάνουν τη βάση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή εμπίπτουν σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, αποτυγχάνουν και έναντι του ονόματός τους αντί του τελικού συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ‘‘ΑΠΕΤΥΧΕ’’, καθώς και ο λόγος αποτυχίας τους και αποκλείονται του διαγωνισμού. Για τους υποψήφιους που υπάγονται στις περιπτώσεις του  τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, στα αντίστοιχα πεδία βαθμολογίας του/ των μαθήματος/ μαθημάτων αντί βαθμολογίας τίθεται η ένδειξη ‘’ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ’’ ή ‘’ΜΗΔΕΝ (0)’’ ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και αντί του τελικού συνολικού βαθμού επίδοσής τους στις εξετάσεις, αναγράφεται με ερυθρά μελάνη η ένδειξη ‘‘ΑΠΕΤΥΧΕ’’ και αποκλείονται του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 10

Διαδικασία γραπτών εξετάσεων

 

1. Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων των μαθημάτων καταρτίζονται από τους κατά περίπτωση εξεταστές, λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος σε τριπλάσιο τουλάχιστον αριθμό αυτών που θα δοθούν στους υποψηφίους για ανάπτυξη, αριθμούνται και τοποθετούνται σε κληρωτίδα. Κάθε θέμα δύναται να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ερωτήματα, καθώς και υποερωτήματα, αναγράφοντας επί του σώματος του φύλλου χαρτιού που αναγράφεται κάθε θέμα, την βαθμολογία που λαμβάνει κάθε ερώτημα συνολικά, καθώς και την επιμέρους βαθμολογία που λαμβάνουν τα υποερωτήματά του.

 

2. Η εξαγωγή του κληρωθέντος θέματος από την κληρωτίδα γίνεται από έναν υποψήφιο παρουσία και λοιπών υποψηφίων που τα διαβάζει μεγαλόφωνα και τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι κατά περίπτωση εξεταστές, μονογράφουν όλα τα φύλλα χαρτιού στα οποία ήταν γραμμένα τα θέματα που τέθηκαν στην κληρωτίδα. Στο θέμα που κληρώθηκε τίθεται σχετική ένδειξη, που επίσης μονογράφεται από τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση εξεταστές, και υπαγορεύεται στους υποψηφίους.

 

3. Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει  με ανάπτυξη κειμένου ή με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στους υποψηφίους τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση κάθε ερωτήματος καθώς και των τυχόν υποερωτημάτων, αμέσως μετά την εκφώνηση  αυτών. Σχετική ενυπόγραφη καταχώριση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τίθεται και επί του σώματος του κειμένου του κληρωθέντος θέματος.

 

4. Υποψήφιοι που στερούνται δελτίου ταυτότητας, δε γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία. Αντί αυτών μπορεί να προσκομισθεί διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους.

 

5. Για τις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιούνται φύλλα χάρτου που φέρουν την σφραγίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αδιαφανή χάρτη για την κάλυψη των στοιχείων του υποψηφίου και την υπογραφή του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής Εξετάσεων - Κατάταξης, κατόπιν εντολής του Προέδρου.

 

6. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθορίζει στην αρχή κάθε εξέτασης το χρόνο μέσα στον οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να αναπτύξουν τις απαντήσεις  και να παραδώσουν τα γραπτά τους. Παράταση των εξετάσεων, μπορεί να επιτραπεί ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, όχι όμως πάνω από μισή ώρα κατά μάθημα. Ο εξεταζόμενος οφείλει να παραδώσει το γραπτό του εντός της ως άνω προθεσμίας αλλιώς μηδενίζεται.

 

7. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες εξετάσεων, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύονται και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των υπευθύνων που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος.

 

8. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με ανακοινώσεις για να μετάσχει στις γραπτές εξετάσεις για οποιαδήποτε αιτία (ακόμη και για λόγους ασθενείας), αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων, στους σχετικούς δε Πίνακες αντί βαθμολογίας στο οικείο μάθημα, τίθεται η ένδειξη ‘’ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ’’.  Βραδύτερη προσέλευση υποψηφίων αποκλείει αυτούς από την προβλεπόμενη εξέταση, εκτός εάν κατά την κρίση της Επιτροπής αυτή είναι δικαιολογημένη και δεν παραβλάπτεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, σε καμιά όμως περίπτωση μετά την κλήρωση των θεμάτων.

Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου αποκλείεται.

 

9. Έκαστος υποψήφιος υποχρεούται να έχει τα αναγκαία για γραφή είδη και το στυλό που χρησιμοποιεί να είναι διαρκείας και μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

 

10. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άτομο να εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασης των μαθημάτων, με εξαίρεση τους εκτελούντες υπηρεσία που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

 

11. Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να επεξεργάζονται τα θέματα σε άλλο χαρτί διάφορο εκείνου που τους παρέχεται από την Επιτροπή. Εργασία που έχει γραφεί σε άλλο χαρτί δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

12. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του. Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν γραπτό ή χρησιμοποιούν βοηθήματα άλλα, πλην αυτών που έχουν ειδικώς τυχόν επιτραπεί, ή σημειώσεις,  ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο γραπτό τους σημεία αναγνώρισης ή υπογράφουν το γραπτό τους ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, στο οικείο μάθημα βαθμολογούνται με ‘’ΜΗΔΕΝ (0)’’ και αποκλείονται από το διαγωνισμό, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων- Κατάταξης, αφού προηγουμένως κληθούν ενώπιον της προφορικώς σε άμεση ακρόαση. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της Επιτροπής, γνωστοποιείται άμεσα στον υποψήφιο, της οποίας λαμβάνει γνώση ενυπογράφως, και εν συνεχεία θεωρείται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..  

 

13. Δεν επιτρέπεται η έξοδος υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.

 

14. Δεν επιτρέπεται παραμονή υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων μετά τη σφράγιση του γραπτού, ή το τέλος του χρόνου διάρκειας της εξέτασης.

 

15. Κατά την παράδοση του γραπτού γίνεται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου, επικόλληση του αδιαφανή χάρτη και ακύρωση με γραμμές που σύρονται χιαστί του χώρου του χάρτου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

 

 16. Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος τα γραπτά δοκίμια μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσου ελέγχου και βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων στην αίθουσα εξετάσεων, αυτά σφραγίζονται από την Επιτροπή εντός φακέλων παρουσία όλων των μελών της και του Προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει τη φύλαξη τους προσωπικά μέχρι την αποσφράγισή τους, η οποία διενεργείται παρουσία της Επιτροπής και των εξεταστών όταν συνέλθουν για έλεγχο και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων.

 

17. Μετά από κάθε εξέταση καθώς και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των δοκιμίων και εξαγωγής αποτελεσμάτων, η Επιτροπή συντάσσει σχετικά Πρακτικά.

 

Άρθρο 11

Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

 

1. Οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων καταρτίζονται από την Επιτροπή Εξετάσεων- Κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη για κάθε υποψήφιο το αποτέλεσμα της διαδικασίας μοριοδότησης του άρθρου 7 πολλαπλασιαζόμενο επί 70%, καθώς και το αποτέλεσμα της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων του άρθρου 9 πολλαπλασιαζόμενο επί  30% , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2  του άρθρου 5 του Ν.3079/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Ειδικότερα, η Επιτροπή Εξετάσεων – Κατάταξης καταρτίζει δύο  (02)  Πίνακες  Επιτυχίας,έναν για κάθε κατηγορία υποψηφίων (περιπτώσεις α΄ έως και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης), όπου θα περιλαμβάνονται κατά φθίνουσα σειρά οι συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο άθροισμα αποτελέσματος διαδικασιών μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, όπως θα προσδιορισθεί μετά τον πολλαπλασιασμό τους με συντελεστή 70% και 30% αντίστοιχα.

Η εν λόγω Επιτροπή επιπροσθέτως καταρτίζει και έναν (01) Πίνακα Επιτυχίας για τους υποψηφίους της Κατηγορίας (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσης.

 

Για την κατάρτιση του Πίνακα Επιτυχόντων λαμβάνονται :

α. Από τους δύο  (02) Πίνακες Επιτυχίας του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, κατά σειρά και κατά το προβλεπόμενο για την κάθε κατηγορία ποσοστό, οι συγκεντρώσαντες το μεγαλύτερο άθροισμα, τηρουμένων και των ποσοστών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3079/2002, όπως ισχύει, και σε αριθμό που καλύπτονται οι προκηρυσσόμενες προς κάλυψη οργανικές θέσεις, και

β. Από τον Πίνακα Επιτυχίας του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολούθως συντάσσεται ο Πίνακας Επιλαχόντων.

 

3. Οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναγράφουν στην πρώτη στήλη το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και στις επόμενες την κατηγορία του, την σειρά επιτυχίας του στην κατηγορία όπου συμμετέχει, καθώς και την τυχόν υπαγωγή του σε ευεργετική διάταξη, στην περίπτωση κατά την οποία καταλαμβάνει θέση στον οικείο Πίνακα Επιτυχόντων κάνοντας χρήση του ευεργετήματός του.

Σε ίσα αθροίσματα τελικής συνολικής βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών. Εάν προκύψει και νέα ισοβαθμία επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής του και σε περίπτωση ταύτισης διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Εξετάσεων - Κατάταξης ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

 

4. Οι ανωτέρω Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ (παρ. 2 άρθρ. 2 ν. 3812/2009), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όσο και στη σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις παράβολο  άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος με δική του ευθύνη, είτε από το ΑΣΕΠ είτε από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

 

5. Η Επιτροπή Εξετάσεων- Κατάταξης προβαίνει αν απαιτείται στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια καταρτίζει τους τελικούς Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, θεωρούνται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ, και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Άρθρο 12

Κατάταξη Επιτυχόντων

 

1.  Κατόπιν της έκδοσης σχετικής απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 άρθρο 11 του ν. 3833/2010 και της παρ. 21 άρθρο ένατο του ν. 4057/2012) και της ολοκλήρωσης του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον τελικό Πίνακα Επιτυχόντων (κατ’ εφαρμογή του Ν.4305/2014), προωθείται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κατάταξη τους στη Σχολή Λιμενοφυλάκων.

 

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν να καταταχθούν, ειδοποιούνται µε προσωπικά τηλεγραφήματα για τον τόπο και την ημερομηνία παρουσίασης καθώς και για τα επιπλέον δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκοµίσουν αυτοπροσώπως στην αρµόδια Διεύθυνση πριν την ηµεροµηνία κατάταξής τους τα οποία είναι τα ακόλουθα:

α. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του υποψήφιου ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος, φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

 

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι και από άλλη εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 αδικήματα.

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι για να φοιτήσουν στη Σχολή θα υποβληθούν επιπλέον σε ανοσολογικές εξετάσεις (π.χ. Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, κ.λ.π.), καθώς και σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών.

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης του διαγωνισμού και να είναι νομίμως χαρτοσημασμένα.

Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης, καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (πρώην ποινικού μητρώου τύπου Α΄) που να καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσης, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

3. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή.

Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή,  κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

 

4. Τονίζεται ότι, απαγορεύεται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή το νομικό πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Η παράβαση της θεσπιζομένης με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 απαγορεύσεως διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε πολίτη και τιμωρείται ποινικά σαν παράβαση καθήκοντος με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και πειθαρχικά.

 

Άρθρο 13

Γενικές Διατάξεις

 

1. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους από τουλάχιστον τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στο εν λόγω ποσοστό περιλαμβάνεται και το σύνολο των δικαιολογητικών όσων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  καταταχθούν.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, πλην των εισαγομένων στη Σχολή, καθώς και των δικαιολογητικών για τα οποία διενεργήθηκε έλεγχος γνησιότητας, διατηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Επιστροφή δικαιολογητικών γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης του υποψηφίου, πριν την παρέλευση του 12μήνου, προς την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για πρωτότυπους τίτλους σπουδών.

 

2. Τα γραπτά δοκίμια όλων των υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων διατηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και μετά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Στην περίπτωση που υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, τα γραπτά δοκίμια που σχετίζονται με αυτή δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η καταστροφή των γραπτών δοκιμίων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από ένα στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Επιτροπής Εξετάσεων – Κατάταξης του οικείου διαγωνισμού και δύο Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ως τόπος καταστροφής των γραπτών δοκιμίων ορίζονται τα Γραφεία της παραπάνω Διεύθυνσης και ως τρόπος καταστροφής αυτών, το κατάλληλο μηχάνημα καταστροφής εγγράφων. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσεται αναλυτικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθ. 1211.2/03/2011/13-7-2011 Απόφαση Υπουργού  Προστασίας του Πολίτη «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» (Β΄1608).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

                                                                                ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

             ή

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

       • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

                    

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN. 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2)

 

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International  του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- καιCITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- καιCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

 

•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

 

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

 

• Test of Interactive English, C2 Level.

 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

       •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

 

• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL International(CEF C1).

 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- καιCITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- καιCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

 

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

 

•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

 

• Test of Interactive English, C1 +  Level.

 

• Test of Interactive English, C1 Level.

 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

 

 

(γ) Καλήγνώση (Β2) :

 

       • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5.

 

•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

 

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

•CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

 

CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- καιCITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - καιCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  .

 

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

 

•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

 

• Test of Interactive English, B2 + Level.

 

• Test of Interactive English, B2 Level.

 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

 

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

 

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε (με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού), ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2

• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

• Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

• Certificat V.B.L.T. Niveau social  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

 

    Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,

   Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

• Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)

• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch.

• Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.

• Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .

• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003)

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).

 • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

(i)    Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις τους, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

                   α) ECDLEλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)

β) VellumGlobalEducationalServices S.A. (22.2.2006),

γ) Infotest (22.2.2006)

δ) ΙCTHellasΑ.Ε. (22.2.2006) ήICTEurope (18.7.2007 αλλαγήονομασίαςτηςΙCTHellasΑ.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

στ) ACTAΑ.Ε. (17.5.2006)

ζ) ISKILLSA.E. (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Μετηναριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξημετονομασίαςτηςΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (Μετηναριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOSCERT ΕΠΕ)

 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)

ι) GLOBALCERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBALCERT>>  (10-4-2014)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής:

           α) ECDLEλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

                ECDL Core Certificate

                • ECDL Start Certificate

                • ECDL Progress Certificate

                • ECDL Profile Certificate

 

           β) VellumGlobalEducationalServices S.A.

                 • Cambridge International Diploma in IT Skills

                 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

                 Vellum Diploma in IT Skills

 

           γ) Infotest

                • Internet and Computing Core Certification (IC3)

                • Microsoft Office Specialist (MOS)

                • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert)

                InfotestCertifiedBasicUser (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,  <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις Δεδομένων>>)

 

           δ) ΙCTHellasΑ.Ε. ήICTEurope

                • ICT Intermediate A

                • ICT Intermediate B

                • ICT Intermediate C

 

           ε) ΚΕΥ-CERT

                • Key Cert IT Basic

                • Key Cert IT Initial

           στ) ACTAΑ.Ε.

                 • CertifiedComputerUser (CCU)

             ζ) ISKILLSA.E.

                 • BasicI.T. Standard

                 BasicI.T. Thematic

                 • Basic I.T. Core

                       

                        η)ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

                             Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

                            • Basic  ή InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)

                            Integration SkillsήInfocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

                            • Infocert  Unities

                         θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

                          • BasicOffice

                          • Business  Office

 

                                                         ι) GLOBALCERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBALCERT>>

•Global Intermediate

•Global Intermediate A

•Global Intermediate B

GlobalIntermediateC

 

 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτάπιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:

        α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEKCOMPUTERSOCIETY-Ε.Π.Υ.

        β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία VellumGlobal Educational Services).

        γ) IC3ήMOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS)και

        δ) BTEC in ICT ήOnline AwardinICT από LONDON LEARNING (εταιρείαΙCT Hellas Α.Ε.).

(ii)   Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

(iii)  Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

(iv)   Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προυποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

         6. Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-       Πληροφορικής  

-       Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

-       Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών  

-       Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

-       Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών  

-       Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής   

-       Επιστήμης Υπολογιστών

-       Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών  

-       Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων  

-       Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  

-       Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών 

-       Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 

-       Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

-       Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

-       Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

-       Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-       Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ

-       Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

-       Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

-       Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

      ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-       Πληροφορικής

-       Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  

-       Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

-       Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

-       Βιομηχανικής Πληροφορικής

-       Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

-       Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

-       Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

-       Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

-       Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)  

-       Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

-       Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

-       Διαχείρισης  Πληροφοριών 

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

                        -       Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή

                        -       Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

                                i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,

                                ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

                        -       Απολυτήριος τίτλος :

                                i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

                                ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

                                iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

                                ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 11-12-2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

 

 


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ECDL - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ

Η ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL, με τουλάχιστον 2 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ την εβδομάδα. Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση
Κάνιγγος 12, Πλ Κάνιγγος
2103823982

Joomla templates by a4joomla