ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1Α/2015 Προκήρυξη για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ.Π.
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
Μία (1) ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 101
Τρεις (3) ΠΕ ή ΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 103
Μία (1) ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 302
Δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 104
Μία (1) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 102
Δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 105
Μία (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 201
Μία (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ) 301

Η Προκήρυξη έχει καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (1Α/2015 Προκήρυξη Ε.Α.Σ.Π.) και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (www.hsca.gr).

Το ΑΣΕΠ θα αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του δικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα Ζ΄ της Προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 3η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Α/2015
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΤΕ ή ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Συνοδευτικό αρχείο
1Α/2015 Προκήρυξη Ε.Α.Σ.Π.

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:

Γνώση  χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Πηγή: ΑΣΕΠ

Πιστοποίηση ECDL Progress

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση - Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL

Κάνιγγος 12, Πλ. Κάνιγγος

Αθήνα - 2103823982

 

Joomla templates by a4joomla