ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

Προκήρυξη για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) προκηρύσσει τη διενέργεια του 24ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

 24ος Διαγωνισμός για την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

 

Στις 15/10/2015 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τον 24ο διαγωνισμό για την είσοδο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

 

Οι εισακτέοι ορίζονται σε 80 (ογδόντα) και κατανέμονται στις εξής θέσεις:

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο υποψήφιος να είναι:

 • Κάτοχος διπλώματος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής όπως αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • Κάτοχος πτυχίου Άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (C2) στα Αγγλικά ή Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά.
 • Έλλην πολίτης ή ομογενής Βορειοηπειρώτης ή ομογενής εκ Κύπρου ή εκ Κωνσταντινουπόλεως ή εκ Ίμβρου ή Τενέδου.

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1ο Στάδιο

Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις ενότητες:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους – δίνεται θέμα ανάπτυξης
 • Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική – δίνεται θέμα ανάπτυξης
 • Γνώσεις και Δεξιότητες – ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

2ο Στάδιο

Γραπτή και προφορική εξέταση σε επίκαιρο θέμα

ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Σε οποιαδήποτε ενότητα ο υποψήφιος φέρει σκορ κάτω από τη βάση τότε απορρίπτεται.

Στην τελική βαθμολογία συμμετέχει το 1ο στάδιο σε ποσοστό 70% και το 2ο στάδιο σε ποσοστό 30%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1ο Στάδιο:

19/12/2015: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

20/12/2015: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική

21/12/2015: Γνώσεις και Δεξιότητες

2ο Στάδιο:

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στο 1ο Στάδιο θα εξεταστούν στο φάκελο επίκαιρου θέματος του 2ου σταδίου σε ημερομηνίες που θα οριστούν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού προορίζονται για ανώτερα ή ανώτατα στελέχη του Δημοσίου Τομέα
 • Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε ετήσια βάση.
 • Μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων πετυχαίνει στο διαγωνισμό (1 στους 6 έως 1 στους 10) από οποιοδήποτε άλλο διαγωνισμό του Δημοσίου
 • Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού κατά τη φοίτησή τους πληρώνονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι
 • Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ) προσμετράται ως προϋπηρεσία.
 • Η εκπαίδευση που θα λάβει ένας απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 •   ü  Η προφορική εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας που πραγματοποιούταν στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης, καταργείται. Η επάρκεια του υποψηφίου θα αποδεικνύεται με πιστοποιημένους τίτλους και πτυχία.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η alpha Πληροφορική Εκπαίδευση αξιοποιώντας:

 • την πείρα και τα άριστα αποτελέσματα στην προετοιμασία υποψηφίων για διαγωνισμούς του Δημοσίου
 • την απόλυτη επιτυχία των υποψηφίων της στο Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων που διεξήχθη το 2008, (το οποίο θα είναι παρόμοιο με αυτό που θα διεξαχθεί για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΔΔΑ)

προκηρύσει νέα ταχύρυθμα τμήματα που θα περιλαμβάνουν την πλήρη προετοιμασία στις ενότητες του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δωρεάν σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό
 • Απεριόριστη πρακτική άσκηση σε σύστημα προσομοιώσεων στο χώρο του εκπαιδευτηρίου
 • Ειδικές τιμές σε πολυτέκνους, ανέργους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του 24ου διαγωνισμού:

Προκήρυξη

παλιά θέματα του διαγωνισμού:

Θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση- Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 2015

 

Joomla templates by a4joomla