ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016-2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015.  15 Ακόλουθοι Πρεσβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών

Την 23η Οκτωβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα, θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων του Διπλωματικού Κλάδου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 37ο, να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α), να κατέχουν σε άριστο επίπεδο την αγγλική και γαλλική γλώσσα και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Για να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1, 2ος όροφος, Γραφείο 208, ώρες 11:00 π.μ. - 13:00 μ.μ., τηλ.: 210-3681139), μέχρι και την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2006, αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά τους στοιχεία μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία τους.

Συμπληρωμένες οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας (ημερομηνία κατάθεσης, που θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Εξωτερικών

ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

(για το διαγωνισμό των Ακολούθων Πρεσβείας)

Ακαδημίας 1 106 71

Αθήνα

Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 3 (ισόγειο-στοά Δαβάκη), τηλ.: 210-3682700, από όπου θα μπορούν να προμηθεύονται αντίγραφο της Προκήρυξης και τα έντυπα της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης. Προκήρυξη και έντυπα στο δικτυακό τόπο Υπουργείο Εξωτερικών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
(α) επεξεργασίας κειμένων, ...
(β) υπολογιστικών φύλλων και
(γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


ALPHA Πληροφορική Εκπαίδευση
Κάνιγγος 12, Πλ Κάνιγγος
2103823982

Joomla templates by a4joomla